HIKAYAT KELANA SITA KEMBARA: NASKHAH CERITA PANJI MELAYU

(Hikayat Kelana Sita Kembara: Manuscript of Malay’s Panji Tale)

Wan Khairoslinda Wan Mohd. Khairi

wanklinda221@gmail.com

Dewan Bahasa dan Pustaka,

50460 Kuala Lumpur. 

Zubir Idris

zidris@ukm.edu.my

Yusmilayati Yunos

yusmila@ukm.edu.my

 

Pusat Penyelidikan Bitara Melayu,

Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan,

Universiti Kebangsaan Malaysia, Malaysia.

Abstrak

Makalah ini membincangkan teks manuskrip cerita panji Melayu yang didokumentasikan di Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur yang berjudul Hikayat Kelana Sita Kembara, nombor kelas MS46. Sehingga kini, tiada lagi kajian manuskrip atau kritikan yang dilakukan bagi menilai naskhah cerita panji Melayu Hikayat Kelana Sita Kembara. Melalui kaedah transliterasi teks dan analisis kandungan, maka ciri-ciri Panji Melayu dapat dicerakinkan dengan mengambil kira tiga dasar pembahagian antara cerita panji  Jawa dengan cerita panji  Melayu, iaitu pembahagian sedia ada, penggunaan bahasa dan unsur tempatan. Berdasarkan kaedah penyelidikan yang telah dinyatakan maka penulisan makalah ini bermatlamat untuk meneliti,  mengenal pasti dan membincangkan ciri-ciri Panji Melayu yang terkandung dalam teks Hikayat Kelana Sita Kembara dengan cerita panji Melayu yang lain, iaitu Hikayat  Misa Taman Jayeng Kesuma dan Hikayat Chakel Waneng Pati. Selanjutnya membuka ruang perbincangan tentang cerita panji Melayu Hikayat Kelana Sita Kembara dalam kajian kesusasteraan Melayu.

Kata kunci: cerita Panji, cerita panji Melayu, Hikayat Kelana Sita Kembara, ciri panji Melayu, penggunaan bahasa, unsur tempatan

Abstract

This article discusses the manuscript of Hikayat Kelana Sita Kembara, a Malay panji tale held in the collection of the Pusat Dokumentasi Melayu in Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur, under the call number MS 46. To date, no studies or critiques have been published about this manuscript. Through transliteration of the text and analysis of its content, any features of Malay panji tales it contains can be assessed by considering three basic differences between Javanese and Malay panji tales, that is, by referring to existing classifications, language use and local elements. Based on the abovementioned method of research, the researcher also aims to scrutinize, identify and discuss the features of Malay panji tales that are found in Hikayat Kelana Sita Kembara and other Malay panji tales, namely Hikayat Misa Taman Jayeng Kesuma and Hikayat Chakel Waneng Pati. This is to invite further discussion of Hikayat Kelana Sita Kembara in the study of Malay literature.

Keywords: Panji tales, Malay panji tales, Hikayat Kelana Sita Kembara, features of Malay panji tales, language use, local elements

 

RUJUKAN

Abdul Rahman Kaeh. (1977). Misa Taman Jayeng Kesuma. Kuala Lumpur: Utusan      Publications & Distributors.

Abdul Rahman Kaeh. (1989). Panji Narawangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan      Pustaka.

Abdul Rahman Kaeh. (1992). Relevansi cerita panji sebagai bahan pendidikan      kesusasteraan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.

Baharuddin Zainal (peny.). (1965). Hikayat Chekel Waneng Pati. Kuala Lumpur:       Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah. (1980). Cerita-cerita Panji Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Harun Mat Piah et al. 2006. Kesusasteraan Melayu tradisional. Edisi Ketiga. (Siri Lestari Sastera).Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Hikayat Kelana Sita Kembar. MS 46. Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka, Kuala Lumpur.

Jamilah Ahmad. (1976). Teori Rassers tentang asal usul cerita panji: satu perbincangan       ringkas. Dewan Bahasa. Februari:108-112.

Kamariah Abu Samah & Wan Salhah Megat Ahmad (peny.). (2006). Katalog manuskrip Melayu. Kuala Lumpur: Pusat Dokumentasi Melayu, Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriah Mohamed & Mariyam Salim. (2005). Sastera Panji. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriah Mohamed. (1992). Hikayat Panji Semirang. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Noriah Mohamed. (2001). Sang penghibur dalam cerita-cerita panji. Seminar Jenaka      Melayu Nusantara (21-23 Ogos 2003): 2-18. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian      Melayu, Universiti Malaya.

Pigeaud th. (1967). Literature of Jawa (vol. 1). The Hague: Martinus Nijhoff.

Poerbatjaraka & Tardjan Hadidjaja. 1957. Kepustakaan Jawa. Djakarta: Penerbit    Djambatan.

Poerbatjaraka, R. M. Ng. (1968). Tjerita-tjerita Pandji dalam Perbandingan. Terj. Zuber     Usman dan H. B. Jasin. Djakarta: Gunung Agung.

Rassers, W. H. 1922. De pandji roman. Roodestraat: Boekdrukkerij.

Robson, S.O. 1971. Wangbang Wideya: a Javanese panji romance. Martinus Nijhoff: The Hague.

Rozaiman Makmun. (2007). Perkembangan cerita panji Jawa dan cerita panji Melayu.     Bahana. Mac: 20-30.

Umar Junus. (1969). Hikayat Panji Semirang: ulasan dan kajian. 1969. Kuala Lumpur: Pustaka Melayu Baru.

[Full Text]

Comments are closed.