THE POWER OF THE CONCUBINE IN SELECTED TRADITIONAL MALAY HISTORIOGRAPHICAL LITERARY WORKS
(Kekuasaan Gundik dalam Teks Historiografi Sastera Melayu Terpilih)

*Wan Roshazli Wan Razali
amsya_gurlz@yahoo.com

Mohamad Luthfi Abdul Rahman
luthfi@usm.my
Pusat Pengajian Ilmu Sains Kemanusiaan,
Universiti Sains Malaysia.

To cite: Wan Roshazli Wan Razali, Mohamad Luthfi Abdul Rahman (2019). The power of the concubine in Malay historiographical literary works. Malay Literature 32(1), 1-15.

Abstract
This study discusses the role of the concubine in selected traditional
Malay literature, specifically Sulalatus Salatin, Hikayat Rajaraja
Pasai and Hikayat Patani, as these three works highlight
several episodes that involve concubines, compared to other
historiographical literary works. The objective of this study is to
focus on concubine characters, which are seldom given attention or
considered insignificant even though they have left a definite impact
in specific situations. The concubine character will be discussed in
terms of her power and role in the palace of the olden days. The study
will also apply the theory of power as propounded by Lukes (1977)
in analysing the role and concept of the concubine as put forth by
Ismail Azman (2009). The significance of this study is the focus on
the concubine character, which has been overlooked in favour of
other main characters such as the king, the queen and the high official,
among others. The concubine character in fact has her own standing,
to the extent of impacting a particular government or state.

Keywords: Concubine, role and power, traditional Malay literature

Abstrak

Kajian ini membincangkan watak gundik dalam karya kesusasteraan Melayu tradisional terpilih dengan merujuk beberapa buah teks historiografi, iaitu Sulalatus Salatin, Hikayat Raja-raja Pasai dan Hikayat Patani, ketiga-tiga teks ini dipilih kerana lebih menonjolkan beberapa peristiwa yang melibatkan gundik berbanding teks-teks historiografi yang lain. Objektif kajian adalah untuk mengetengahkan watak yang jarang diberikan perhatian dan dianggap kecil tetapi mampu memberikan impak tertentu dalam keadaan tertentu. Watak gundik ini akan dibincangkan melalui aspek kekuasaan dan peranannya dalam istana silam. Kajian ini juga akan menggunakan teori kuasa yang dikemukakan oleh Lukes (1977) yang akan dianalisis dengan melihat peranan gundik serta konsep gundik yang dikemukakan oleh Ismail Azman (2009). Kesignifikanan kajian ini mempamerkan satu aspek, iaitu watak yang kadangkala kelihatan tidak penting daripada watak utama yang lain seperti raja, permaisuri, pembesar dan sebagainya. Watak gundik ini mempunyai kedudukan tersendiri dan juga mampu memainkan peranan penting sehingga memberikan kesan kepada sesuatu pemerintahan.

Kata kunci: Gundik, peranan dan kekuasaan, sastera Melayu tradisional

REFERENCES
Abdul Rahman Haji Ismail. (1985). Kewibawaan Mutlak Raja dan Ketaatsetiaan Mutlak Rakyat Kepada Raja: Satu Penilaian Semula Tentang Lunas Perhubungan Raja-Rakyat Masyarakat Melayu Tradisional Seperti Yang Terdapat Di dalam Kitab-kitab sastera Sejarah Melayu. Jurnal Ilmu Kemanusiaan, III(1), 1-50.
A. Samad Ahmad, (peny.). (2010). Sulalatus Salatin. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Cheah Boon Kheng, (1993). Power Behind The Throne: The Role of Queens amd Court Ladies in Malay History. Journal of the Malaysian Branch of the Royal Asiatic Society LXVI (1), 1-21.
Ismail Azman Omar. (2009). Perkahwinan dan kekeluargaan raja-raja melayu dalam Sejarah Melayu. Shah Alam: Karisma Publication Sdn Bhd.
Ismail Azman Omar. (2008). Mani purindam dalam Sejarah Melayu. Shah Alam: Karisma Publications Sdn Bhd.
Ismail Ahmad, (peny). (2004). Hikayat raja-raja Pasai. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Lukes, Steven. (1978). Power and authority. In a history of sociological analysis. London. Heinemann.
Lukes Steven, (1985). Kuasa satu pandangan radikal. (tej). Wan Azmi Ramli. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Lukes Steven. (1977). Power and structure. In essays in social theory. London: Macmillan.
Muhammad Yusoff Hashim. (1992). The Malays Sultanate of Malacca. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Mana Sikana. (2004). Ikhtisar kebudayaan dan prosa Melayu klasik. Universiti Perguruan Sultan Idris: Tanjung Malim.
Muhammad Haji Salleh. (2008). Permata di rumput, gilang sastera sebagai ruang bangsa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Poulantzas, N. (1968). Political power and social class. London: New Left Books. Ruzy Suliza Hashim. (2003). Out of the shadows women in Malay court narratives. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia.
Scott, John. (2001). Key concepts power. United Kingdom: Cambridge.
Sharifah Zaleha Syed Hassan. (1998). “Identiti dan Citra Wanita Berasaskan Sejarah Melayu” dalam Bengkel Penelitian Melayu Tradisional Sudut Penulis. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, hlm: 1-13.
Weber, M. (1914). The economy and the area of normatives and de facto powers. In economy and society. New York: Bedminister Press.

(Full Text)

 

Comments are closed.