ANALISIS PROSA KLASIK “KEPIMPINAN MELALUI TELADAN” BERDASARKAN PRINSIP KEPIMPINAN
(Analysis of “Leadership Through Example” Classic Prose Based On Leadership Principle)

Sara Beden
sara.beden@ipgmktar.edu.my
Jabatan Pengajian Melayu
Institut Pendidikan Guru Kampus Tun Abdul Razak
Kota Samarahan, Sarawak.

To cite: Sara Beden (2019). Analisis prosa klasik “kepimpinan melalui teladan” berdasarkan prinsip kepimpinan. Malay Literature 32(1), 37-70.

Abstract

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dasar kepimpinan yang dipraktiskan oleh pemimpin Melayu dalam prosa tradisional “Kepimpinan melalui Teladan” dalam Antologi Jaket kulit dari Istanbul. Kaedah yang diaplikasi dalam kajian ini ialah kaedah kepustakaan dan kualitatif dengan memberikan fokus terhadap analisis teks menerusi perwatakan serta cara bertindak watak dalam peristiwa penting. Analisis ini mengaplikasikan prinsip kepimpinan dalam pendekatan pengurusan yang diketengahkan oleh Mohamad Mokhtar Abu Hassan. Dapatan analisis menunjukkan bahawa pemimpin Melayu Melaka mempraktiskan dimensi pentadbiran dan dimensi tanggungjawab sosial dalam prinsip kepimpinan bagi memastikan kestabilan dan kegemilangan kerajaan yang diperintahnya. Dimensi pentadbiran diperlihatkan menerusi dasar kepimpinan yang bijaksana, kepimpinan yang adil, kepimpinan berjiwa rakyat, kepimpinan yang bersemangat waja dan kepimpinan yang baik hati atau pemurah. Dimensi tanggungjawab sosial pula diperlihatkan menerusi dasar kepimpinan yang mementingkan keselamatan dan kebajikan rakyat. Tuntasnya, dimensi pentadbiran dan dimensi tanggungjawab sosial seperti dalam dapatan berupaya menjayakan dasar kepimpinan pemerintah Melayu Melaka pada zaman feudal sehingga disegani kerajaan Melayu yang lain.
Kata kunci: Dimensi pentadbiran, dimensi tanggungjawab sosial, prinsip kepimpinan, pemimpin, dasar

Abstract
This article aims to analysis the leadership policies practiced by Malay leaders in the traditional prose piece, “Kepimpinan melalui Teladan” [“Leadership by Example”] in the collection titled Antologi Jaket kulit dari Istanbul [Leather Jacket from Istanbul Anthology]. This study was conducted using library research and is a qualitative study focusing on the analysis of texts through characterization, particularly the actions of characters in certain situations. The analysis applied principles of leadership introduced by Mohamad Mokhtar Abu Hassan. The findings show that the Malay leadership of Melaka focused on the dimensions of administration and social responsibility in its leadership practices in order to ensure the continued stability and success of its rule. The administrative dimension is reflected through a leadership that is wise, just, people-centric, strong and kind or generous. The social responsibility dimension is reflected through the leadership’s emphasis on policies concerned with the safety and welfare of the people. It is found that the administrative and social responsibility dimensions are responsible for the success of the leadership’s policies during the glory days of the Melaka Sultanate, which earned it the respect of the other Malay kingdoms.
Keywords: administrative dimensions, social responsibility dimensions, leadership principles, leaders, policies

RUJUKAN
Abdul Ghani Abdullah. (2005). “Kepimpinan transformasi pengetua dan penggantian kepimpinan sebagai penentu komitmen terhadap organisasi dan perlakuan warga organisasi pendidikan”. Jurnal Pendidik dan Pendidikan, Jil. 20, 53-68.
Ahmad Suhelmi. (1999). Pemikiran politik Barat: kajian sejarah perkembangan pemikiran negara, masyarakat dan kekuasaan. Jakarta: Darul Falah.
Ali Ahmad. (2002). “Takdir dalam kesusasteraan Melayu lama dan baru”. Dlm. Lalita Sinha (Peny.), Tradisi dan modeniti (hlm. 60-73. Pulau Pinang: Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Antologi jaket kulit kijang dari Istanbul. (2014). Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia & Dewan Bahasa dan Pustaka.
Antologi harga remaja. (2009). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Arba’ie Sujud, Salihah Razak & Siti Rabiatul Adawiah Jaffar. (2015). “Pemikiran Politik: Pemimpin dan Kepemimpinan dalam Novel Shahnon Ahmad”. International Journal of the Malay World and Civilation 3(1), 67-78.
Awang Sariyan. (2006). “Persuratan dan Peradaban Nasional Abad ke-21: Gagasan dan Kerangka Strategi untuk Peradaban Melayu”. Dlm. Mohamad Saleeh Rahamad, S.M. Zakir & Shamsudin Othman (ed.), Persuratan dan peradaban nasional (hlm.1-29). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Azman Mat Hassan. (2012). “Persepsi gaya kepimpinan terhadap kepuasan kerja”. Jurnal Penyelidikan Islam, Bil. 25, 121-136.
Baharudin Ali Masrom. (1989). Politik Melayu abad 21. Kuala Lumpur: ‘D’ Enterprise.
Baharuzaini Baharin, Muhammad Hisham Adnan, Mohd Hanif Mohd Zin, Mohd Norhisyam Kamaludin & Azlin Norhaini Mansor. (2016). “Gaya Kepimpinan Guru Besar dan Tahap Efikasi Guru”. Journal of Personalized Learning. 2(1), 9-17.
Bibie Neo & Ling Ying Leh. (2017). “Gaya kepimpinan karismatik dan kesejahteraan kerja di politeknik Malaysia”. Jurnal Kepimpinan Pendidikan. Bil. 4 (4), 1-11.
Cartwright. D & Zander A. (1960). Group dynamics research and theory. Evanston: Row Peterson And Co.
Certo, S. C. (1997). Modern management: diversity, quality, ethics and the global environment. New Jersey, Upper Sadle River: Prentice Hall.

Koontz, H. & Weihrich, H. (1997). Pengurusan (Terj. Mohd. Salmi Mohd. Sohod & Siti Nadzirah Sheikh Omar). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hassan Ahmad. (2004). Bahasa dan pemikiran Melayu: Tradisi dan kesinambungannya. Worawit Baru @ Haji Ahmad Idris (peny.), Pemikiran Melayu: Tradisi dan kesinambungan, hlm. 1-12. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hollander, E. P. & Offermann, L. R. (1990). Power and leadership in organizations: relationship in transition. Jurnal American Psichologist, 45 (2), 179-189.
Jaafar Muhamad. (1995). Asas pengurusan. Shah Alam: Penerbit Fajar Bakti.
Jelani Harun. (2004). Pemikiran Melayu tentang Keadilan Raja: Satu Analisis Berasaskan Karya Adab Ketatanegaraan”. Worawit Baru@ Haji Ahmad Idris (peny.), Pemikiran Melayu: Tradisi dan kesinambungan, hlm. 104-137. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan. (2007). Edisi Keempat. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kiptoo, P. K. (2014). The effect of organizational leadership on academic performance in secondary schools in Kenya: A case of Baringo Central Sub County. International Journal of Current Research, Jilid 6 (6): 7228-7233.
K. Ramanathan Kalimuthu. (1987). Asas sains politik. Petaling Jaya: Penerbit Fajar Bakti Sdn. Bhd.
Mana Sikana. (1996). Falsafah dan seni kreatif. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Menson, Micheal H., Albert, M. & Kheddouri, F. (1985). Management: individual and organisational effectiveness. New York: Harper & Row.
Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2013). “Pendekatan pengurusan: Satu metode dalam kritikan Sastera”. Kertas kerja yang dibentangkan dalam Himpunan Ilmuwan Sastera Melayu Malaysia Kedua, Universiti Perguruan Sultan Idris, 4-5 Oktober.
Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2016). “Pendekatan Pengurusan Dalam Kritikan Kesusasteraan”. Syarahan Perdana anjuran Akademi Pengajian Melayu Universiti Malaya pada 4 Ogos di Dewan Semarak, Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya Kuala Lumpur.
Mohd Yusof Md Nor & Inon Shaharuddin Abdul Rahman. (1988). Rampaisari prosa warisan. Fajar Bakti Sdn. Bhd: Selangor.
Mohamad Zuber Ismail, Sara Beden & Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2014a). “Keintelektualan Pemikiran Melayu dalam Cerita Lipur Lara”. The Journal of Business and Social Development, 3(2), 1-16.
Mohamad Zuber Ismail, Sara Beden & Mohamad Mokhtar Abu Hasan. (2014b). “Hikayat Awang Sulung Merah Muda dari perspektif pendekatan pengurusan”. Jurnal Pengajian Melayu, 26, 95-116.
Mohamad Zuber Ismail & Mohamad Mokhtar Abu Hassan. (2014c). “Prinsip Perancangan: Penelitian Berdasarkan Cerita-cerita Rakyat”. Prosiding “Bridging the Unbridgeable-Changing Paradigms in Malay-Indonesian Studies”, International  onference of the 50th Anniversary of the Department of Malay-Indonesian Studies. Anjuran Hankuk University of Foreign Studies, Seoul Korea Selatan pada 14-16 Mei, 542-553.
Mohamad Zuber Ismail. (2017). “Kajian Cerita Lipur Lara Terpilih Berdasarkan Pendekatan Pengurusan”. Tesis Kedoktoran yang tidak diterbitkan. Kuala Lumpur: Akademi Pengajian Melayu, Universiti Malaya.
Newman H. W. (1951.) Administrative action. New York: Prentice Hall.
Nor Asma Abdul Aziz & Muhd Norizam Jamian. (2016). “Akhlak pemimpin dalam Hikayat Iskandar Zulkarnain: Satu analisis pendekatan adab”. Jurnal Melayu, Bil. 15 (1), 50-66.
Noriah Taslim. (2006). Meneladani Citra dan Minda Melayu Silam”. Mohamad Saleeh Rahamad, S.M. Zakir & Shamsudin Othman (ed.), Persuratan dan peradaban nasional, (hlm.453-470). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Pearce, J. A., & Robinson, R. B. (2000). Strategic management: Formulation, implementation, and control. New York: Prentice Hall.
Pusat Perkembangan Kurikulum Kementerian Pendidikan Malaysia. (2001). Falsafah pendidikan kebangsaan: Matlamat dan misi. Kuala Lumpur: Kementerian Pendidikan Malaysia.
Rahim Abdullah. (1998). Asas pengurusan. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
Ramaiah, A.L. (1999). Kepimpinan pendidikan: Cabaran masa kini. Kuala Lumpur: IBS Buku Sdn. Bhd.
Robbins, S. P. & Coulter, M. K. (2005). Management. 8th ed. Upper Saddle River, NJ: Pearson Prentice Hall.
Sara Beden dan Indirawati Zahid. (2015). “Analisis Pola Kesopanan dalam Peristiwa Bahasa Melunas Rindu : Aplikasi Model Leech (1983) & Grice (1975)”. Jurnal Linguistik Vol. 19 (2), hlm. 024-044.
Sara Beden. (2017). “Budaya Perancangan dalam Cerita Penglipur Lara: Analisis Berdasarkan Hikayat Khoja Maimun”. Prosiding Persidangan Antarabangsa
Terjemahan Bahasa, Budaya Melayu-China. Anjuran Universiti Sains Malaysia, Malaysia dan Universiti Guangdong, China pada 13-14 Mei, bertempat di Universiti Guangdong of Foreign Studies Guangzhou, China, hlm. 214-218.
Sara Beden. (2018a). “Perancangan bestari dalam Hikayat Khoja Maimun”: Aplikasi prinsip perancangan dalam pendekatan pengurusan. Malay Literature, Volume 31 (1): 67-97.
Sara Beden. (2018b). “Budaya Kepemimpin Melayu dari Perspektif Prinsip Kepimpinan Pendekatan Pengurusan”. Prosiding Seminar Antarabangsa ke-7 (ASBAM 7) anjuran Fakultas Ilmu Budaya Univetsitas Hasanuddin, Makassar Indonesia & Instutut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) UKM, Malaysia yang bertemakan Arkeologi, Sejarah, Bahasa & Budaya di Alam Melayu pada 28-29 Julai di The Jayakarta Lombok, Indonesia, Jilid (2), hlm. 709-718.
Sarvinder Singh & Ahmad Esa. (2008). “Kepimpinan dalam Menghadapi Isu-Isu Semasa Pendidikan”. Kertas Kerja Seminar Kebangsaan Pengurusan Pendidikan PKPGB. Anjuran Universiti Tun Hussein Onn Johor bertempat di Universiti Tun Hussein Onn Malaysia pada 16 Oktober.
Syarifah Alwiah Alsagoff. (1993). Ilmu pendidikan pedagogi. Heinemann Asia: KualaLumpur.
Tenas Effendy. (2000). Pemimpin dalam ungkapan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tenas Effendy. (2010). Kearifan pemikiran Melayu. Pekan Baru: Yayasan Tenas Effendy.
Thomas, H., & Pruett, M. (1993). “Introduction to the Special Issue: Perspectives on Theory Building in Strategic Management”. Journal Of Management Studies, 30(1), 3-10.
W.G.Shellabear. (1975). Sejarah Melayu. Penerbit Fajar Bakti: Petaling Jaya.
Wan Mohd Zahid Mohd Noordin. (1994). Wawasan pendidikan: agenda pengisian. Kuala Lumpur: Nurin Enterprise.
Zuraidah Abdullah, Zahir Ahmad & Nuwairi Khaza’ai. (2012). “Pantun dan Ungkapan Melayu sebagai Wahana Kepimpinan Melayu ke Arah Pembangunan Modal Insan”. Jurnal Melayu, Jilid (9): 155-170.
Zul Fikri Zamir Mohamad Munir. (Jun 2012). “Bahasa dan sastera tonggak kegemilangan bangsa”. Dewan Bahasa, 29-31.

(Full Text)

Comments are closed.