ASPEK DAKWAH DALAM NOVEL SURIATI BERDASARKAN PENDEKATAN DAKWAH TEORI
PENGKAEDAHAN MELAYU
(Aspect of Preaching in Novel Suriati Based on Preaching Approach of Theory Application Malay Method)

*Nadia Ishak
nad_ishak22@yahoo.com

Kamariah Kamarudin
kkamaria@upm.edu.my
Jabatan Bahasa Melayu, Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,
Universiti Putra Malaysia.

To cite: Nadia Ishak and Kamariah Kamarudin. (2019). Aspek dakwah dalam novel Suriati berdasarkan pendekatan dahwah teori Pengkaedah Melayu. Malay Literature, 32(1), 116-144.

Abstract

This paper focuses on the issue of external contacts in early modern Malay literature in the 20th century. It applies historical and comparative methods of research to three renowned novels by the Malay author, Hamzah Hussin, written between 1951 and 1956. This paper aims to trace their possible connection with the famed The House of Earth trilogy (1931-1935) by the American Nobel Prize Laureate, Pearl S. Buck. The results of analysis demonstrate notable correspondences between the respective novels of Hamzah Hussin and Pearl S. Buck on the level of issues raised and storyline. Both sets of novels also share the same central image of house/home, which provides the core development of plot. Additionally, the women characters are found to share commonalities in both sets of novels. It is hoped that this paper prompts future studies on the Occidental influences in Malay authors and literature.
Keywords: Malay literature, American prose, novel, Hamzah Hussin, Pearl S. Buck, literary contacts, Occidental influence

Abstrak
Artikel ini memfokuskan isu hubungan luar kesusasteraan Melayu modern pada awal abad ke-20. Artikel ini memanfaatkan kaedah kesusasteraan bandingan dalam penelitian terhadap tiga novel terkenal penulis Melayu, Hamzah Hussin di antara tahun 1951 dan 1956. Artikel ini bertujuan untuk menjejaki kemungkinan hubungan dengan novel terkenal trilogi The House of Earth (1931-1935) oleh penulis Amerika dan pemenang hadiah nobel, iaitu Pearl S. Buck. Daripada analisis menunjukkan terdapat kaitan antara novel-novel Hamzah Hussin dan Pearl S. Buck tentang isu yang diutarakan dan jalan cerita. Novel kedua-dua penulis ini berkongsi tumpuan imej yang sama, iaitu rumah atau kediaman yang menyediakan asas pembangunan plot. Selain itu, watak wanita dalam novel mereka didapati berkongsi permasalahan yang sama. Diharapkan artikel ini mengundang kajian lanjutan pada masa akan datang terhadap pengaruh oksidental dalam karya penulis dan kesusasteraan Melayu.
Kata kunci: Kesusasteraan Melayu, prosa Amerika, novel Hamzah Hussin, Pearl S. Buck, hubungan persuratan, pengaruh oksidental

RUJUKAN
Ab. Aziz Mohd Zin. (1997). Pengantar dakwah Islamiah. Kuala Lumpur, Malaysia: Penerbit Universiti Malaya.
Abdullah Muhammad Basmeih (Sheikh.) (2006). Mushaf tajwid berserta terjemahan ke dalam bahasa Malaysia. Kuala Lumpur: Darulfikir.
Ahmad Sabri Osman, Mohd Farid Mohd Sharif dan Raihaniah Zakaria. (2013). Pemikiran dakwah al-Faruqi: Kajian dari sudut metodologi dan isi kandungannya. ESTEEM Academic Journal, 9(2), 96-107.
al-Faruqi, I.R. (1998). Islam and other faiths. (Ataullah Siddiqui, Ed.). Leicester, United Kingdom: The Islamic Foundation, & Herndon, USA: International Institute of IslamicThought.
Ali Mahfuz. (1975). Hidayah al-Mursyidin ila Turuq al-Wa’z wa al-Khitabah. Mesir: Dar Misr li al-Tiba’ah.
al-Aluri, Adam ‘Abdullah. (1979). Tarikh al-Dakwah Baina al-Ams wa al-Yawm. Kaherah: Maktabah Wahbah.
Hashim Awang. (1994). Pengkajian sastera: Pengkaedahan Melayu. Pengarang, teks dan khalayak. Sahlan Mohd. Saman (ed.). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang. (1999). Teori Sastera Sendiri: Pengkaedahan Melayu. Kolokium Membina Teori Sastera Sendiri. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Hashim Awang. (2002). Teori Pengkaedahan Melayu dan Prinsipnya. Bengkel Teori Sastera. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Hashim Awang. (2003). Sejarah kesusasteraan Melayu moden: Esei kritikan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Kamus Dewan. (2015). Edisi Keempat. Dewan Bahasa dan Pustaka: Kuala Lumpur.
Muhammad al-Ghazali. (1981). Ma’a Allah, Dirasat fi al- Da’wah wa al- Du’at. Beirut: Dar al- Ihya’ al- Turath al- ‘Arabi.

Nasrudin. (2008). Dakwah Islam dalam pemikiran lsma’il Raji al-Faruqi. Komunika, 2(1), 32-41.
Shofian Ahmad. (2011). Falsafah dakwah dalam ekonomi Islam. Jurnal Al-Hikmah, 3(3), 45-55.
Salasiah Hanin Hamjah. (2010). Pendekatan dakwah al-Ghazali kepada golongan pemerintah. Jurnal Al-Hikmah2(2), 51-67
Sayyid Nawfal. (1977). al- Da’wah Ila Allah Ta’ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha. Mesir: Jamiah al- Azhar.

(Full Text)

Comments are closed.