CONFUCIAN PHILOSOPHY IN SOO CHAM’S AIR MATA IBU
(Falsafah Konfusius dalam Novel Air Mata Ibu Karya Soo Cham)

*Rosnani Md Zain
nanieyzain@gmail.com

Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi
nrafidah@upm.edu.my
Malay Studies Department,
Faculty of Modern Languages and Communication,
Universiti Putra Malaysia.

To cite: Rosnani Md Zain and Nik Rafidah Nik Muhamad Affendi. (2019). Confucian philosophy in Soo Cham’s Air Mata Ibu. Malay Literature 32(1), 145-163.

Abstract

This article aims to analyse elements of Confucian philosophy in Soo Cham’s novel, Air Mata Ibu. The research was carried out based on the understanding that literature is not merely beautiful but also heavily-infused with an all-encompassing philosophy of life that is to be conveyed to the reader. Therefore, this article attempts to explore Confucian philosophy in this novel by the Chinese-Malaysian writer, Soo Cham (2007). The findings of this study show that the ren, zhi, yi, and li concepts of Confucian philosophy, as well as the importance of education, can be applied in human life and are found in this novel.
Keywords: Confucian philosophy, ren, zhi, yi, li, education, novel, Malaysian-Chinese

Abstrak
Makalah ini bertujuan untuk menganalisis falsafah konfusius yang terdapat dalam novel Air Mata Ibu karya Soo Cham. Kajian ini dijalankan dengan bertitik tolak daripada pemahaman bahawa sastera bukan sekadar bersifat indah tetapi sarat dengan falsafah yang ingin disampaikan kepada pembaca dan merangkumi semua aspek dalam kehidupan manusia. Oleh itu, kajian ini cuba meneroka falsafah Konfusius dalam novel karya penulis Cina, Soo Cam (2007). Hasil kajian menunjukkan konsep yang dibawa oleh Konfusius, iaitu ren, zhi, yi, li dan kepentingan pendidikan dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia dan terdapat dalam novel ini.
Kata kunci: Falsafah konfisius, ren, zhi, yi, li, pendidikan, novel, Cina

REFERENCES
Ani Omar. (2011). “Persoalan dan pemikiran tamadun Melayu-China dalam novel Air Mata Ibu karya Soo Cham dari perspektif teori SPB4L/K”. In Aspresiasi teori kesusasteraan Melayu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Azmi Aziz dan Wan Ramli Wan Muhammad. (2000). Tokoh falsafah dunia. Kuala Lumpur: Utusan Publications & Distributions Sdn. Bhd.
Cheu Hock Tong. (2000). Confucianism in Chinese culture. Pelanduk Publications Sdn. Bhd.
Lok Chong Hoe. (1997). Falsafah Barat klasik: Plato dan Aristotle. Penerbit Universiti Sains Malaysia.
Lok Chong Hoe. (2000). Tamadun Cina: Corak pemikiran, sains dan kesusasteraan. Universiti Sains Malaysia.
Moleong, L. J. (2004). Metodologi penelitian kualitatif. Edisi revisi. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
Obaidellah Haji Mohammad.1994. Lun Yu: Pembicaraan Confucius/Confucius. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Obaidellah Mohamad. (2004). China: Isu dan hubungan luar. Kuala Lumpur: Institut Pengajian China.
Siti Norashikin Mohd Khalidi, Nor Azuwan Yaakob dan Zaitul Azma Zainon Hamzah. (2017). “Makna siratan bahasa figuratif dalam cerpen Melayu karya Lim Swee Tin”. Jurnal Mahawangsa. Serdang: Universiti Putra Malaysia.
Soo Cham. (2007). Air mata ibu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Suffian Mansor. (2003). Tamadun China. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.
Tan Chye Sing. (2010). Resisting hegemony and defending Chinese identity in selected novels by Malaysian Chinese writers (Unpublished PhD thesis). Serdang: Universiti Putra Malaysia: Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi.
Yau Chee Theng. (2015). Realisme dalam cerpen-cerpen dua penulis Mahua di Malaysia (Unpublished Master’s thesis). Tanjong Malim: Universiti Perguruan Sultan Idris

(Full Text)

Comments are closed.