UNSUR BUDAYA KAUM LAIN SEBAGAI JATI DIRI KEBANGSAAN DAN PEMERSATU BANGSA MALAYSIA DALAM SAJAK PILIHAN TERBITAN

DEWAN BAHASA DAN PUSTAKA

(Elements of Cultures of other Races as National Identity and Unifying of Malaysians in Dewan Bahasa dan Pustaka’s Selected poems)

*Syaidul Azam Kamarudin

syaidul@dbp.gov.my

Arba’ie Sujud

arbaie@upm.edu.my

Mohd. Zariat Abdul Rani

zariat@upm.edu.my

Kamariah Kamarudin

kkamaria@superuser93213upm.edu.my

Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi,

Universiti Putra Malaysia.

Published online: 5 December 2019

To Cite: Syaidul Azam Kamarudin, Arba’ie Sujud, Mohd. Zariat Abdul Rani dan Kamariah Kamarudin. (2019). Unsur Budaya Kaum Lain sebagai Jati Diri Kebangsaan dan Pemersatu Bangsa Malaysia dalam Sajak Pilihan Terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Malay Literature, 32(2), 257-278.

Abstrak

Jati Diri Kebangsaan (JDK) ialah teras pembinaan negara bangsa khususnya bagi rakyat yang terdiri daripada pelbagai kaum dan berlainan latar budaya seperti di Malaysia. Oleh sebab itu, pemahaman dan penghayatan masyarakat terhadap JDK menjadi tonggak penting kepada negara. Kajian ini bertujuan menganalisis jati diri kebangsaan dalam sajak yang dikaji dan seterusnya merumuskan pelestarian jati diri kebangsaan dalam sajak terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka. Kajian ini dilakukan secara kaedah membaca teliti dan secara analisis kandungan terhadap sajak-sajak terpilih terbitan DBP dari tahun 2010 sehingga tahun 2015. Analisis kajian menggunakan prinsip Dasar Kebudayaan Kebangsaan 1971 sebagai kerangka konseptual dengan menumpukan pada aspek unsur budaya kaum lain sebagai elemen JDK. Dapatan kajian mendapati sajak yang dikaji memperakukan bahawa unsur kebudayaan kaum lain bebas diamalkan, manakala unsur budaya kaum lain yang sesuai berdasarkan prinsip DKK menjadi elemen pemersatu rakyat dan pemangkin semangat JDK di Malaysia.

Kata kunci: Jati diri kebangsaan; bangsa Malaysia; Dasar Kebudayaan Kebangsaan; Dewan Bahasa dan Pustaka

Abstract

National identity is the core of nation building, especially for a nation that is made up of different races and cultural backgrounds, as is Malaysia. It is imperative for the country, therefore, that there is understanding and appreciation on the part of society of a national identity. The purpose of this research is to analyse national identity in the poems under study, and subsequently to preserve the national identity in these poems published by Dewan Bahasa dan Pustaka. The method used in this study of selected poems published by DBP from 2010 until 2015 was close reading and content analysis. The study’s analysis employed the principles of the National Culture Policy 1971 as its conceptual framework by focusing on the aspect of other cultures’ elements as a part of national identity.  The results of the study show that the poems analysed recognize that cultures of other races are freely practiced, while the elements of other ethnic cultures that fit with the principles of the National Culture policy become a unifying element of the people and the catalyst of the national identity of Malaysia.

Keywords: National identity; nation, National Culture Policy, Dewan Bahasa dan Pustaka

RUJUKAN

Abdul Latif  bin Abu Bakar. (2004). Menghayati Fungsi Komunikasi Puisi Melayu dalam Pembinaan Jati Diri Warga Malaysia, Syarahan Perdana sempena pengiktirafan Jawatan Profesor, Universiti Malaya, 4 October 2004.

A. Aziz Deraman. (2001). Masyarakat dan Kebudayaan Malaysia. Kuala Lumpur: Dewan  Bahasa dan Pustaka. 2001.

A. Aziz Deraman. (2014) Suara Gunung Kehidupan. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan  Pustaka.

A. Aziz Deraman. (2002). Tamadun Melayu dan Pembinaan Bangsa Malaysia. Kuala Lumpur:  Dewan Bahasa dan Pustaka.

Ali bin Haji Ahmad, Hussein Onn. (1976). Kebudayaan Kebangsaan. Kuala Lumpur:  Kementerian Penerangan Malaysia.

Amat Juhari Moain. (2017). Bahasa Melayu menjadi Pembina dan Penyatu Bangsa dan Negara Malaysia. Hashim Ismail (Eds.), Kebudayaan Kebangsaan Dicabar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Anwar Ridwan “Kata Pengantar”. (2008). Chew Fong Peng. Budaya dan Masyarakat Berbilang Kaum di Malaysia. Kuala Lumpur. Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara. 2008.

Arba’ie Sujud & Asiah Abdul Rahman. (2015). Ilmu Stilistik dalam Penelitian Korpus Sastera, Seminar Antarabangsa Linguistik dan Pembudayaan Bahasa Melayu IX  (SALPBM IX), Fakulti Bahasa Moden dan Komunikasi, UPM, 3-4 Nov. 2015.

Chua Yan Piaw. (2011). Kaedah Penyelidikan. Kuala Lumpur: Mc Graw-Hill (Malaysia) Sdn. Bhd.

Kua Kia Soong. (2008). 13 Mei, Dokumen–dokumen Deklasifikasi tentang Rusuhan 1969 Malaysia. Kuala Lumpur : Polar Vista Sdn. Bhd.

Leo A.W.S. (2020). Gelombang Cengkerama dan Tsunami. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

M. Rajantheran dan Maniraman Subramaniam . (2012). Jati Diri  Mengikut Kaca Mata Budaya Masyarakat India. Abdul Latiff Abu Bakar dan Mohd Yusof Hassan (Eds.), Memartabatkan Kesusasteraan Melayu dalam Peradaban Malaysia. Tanjong Malim: Universiti Pendidikan Sultan Idris.

Marzuki Ali. (2011). Pesan Bonda. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Marzuki Ali. (2013). Rahang Lahar. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nassury Ibrahim. (2014). Gelodak Rasa. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Nazri Muslim. (2017). Islam dan Melayu dalam Perlembagaan Tiang Seri Hubungan Etnik di Malaysia. Bangi: Penerbit Universiti Kebangsaan Malaysia.

Poul  Nanggang. (2010). Permata Kalbu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Rais Yatim.  (2009). Pembudayaan dan Pembinaan Negara Bangsa. Norliza Rofli, Eddin Khoo (Eds.). Kebudayaan Malaysia Satu Pengenalan. Kuala Lumpur: Jabatan Kebudayaan dan Kesenian Negara.

Rosani Hiplee. (2011). Cinta Perempuan Cantik. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2011.

Siti Marina Kamil. (Oktober, 2014). Tudung Keringkam: Legasi Etnik Melayu Sarawak. Peribumi.

Tarigan, Henry Guntur. (2008). Membaca sebagai Suatu Keterampilan Berbahasa. Bandung: Angkasa Bandung.

Ting Chew Peh. (1979, Ogos).  Kebudayaan Cina dalam Pelaksanaan Dasar Kebudayaan Nasional. Dewan Budaya, 49-51. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

Zaini Ozea. (2013). Terkunci dan Terbelenggu. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.

(Full Text)

Comments are closed.